Terms and conditions

Algemene voorwaarden ticketshop 402 automotive.com

Definities:

 • 402: 402 Automotive.com
 • Klant: de persoon die een of meerdere tickets koopt bij 402.
 • Entreegelden: prijs van tickets exclusief bankkosten. 402 hanteert geen reserveringskosten, tenzij anders aangegeven.
 • Evenement: de publieke gebeurtenis op het gebied van auto’s en motoren.
 • Locatie: de plaats waar het evenement gehouden wordt.
 • Organisator: de partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement.
 • Overeenkomst: de betreffende overeenkomst tussen de organisator en de klant tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een evenement.
 • Ticket: het toegangsbewijs tot een evenement.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die betrekking hebben op alle evenementen die georganiseerd worden door 402.

Artikelen:

 1. Bij het kopen van een entreeticket brengt 402 naast de entreegelden voor het evenement, additionele kosten in rekening. Deze kosten staan vermeld in het betaalscherm.
 2. De betaling van de entreegelden en overige kosten worden betaald aan 402 via een administratieve afhandeling met CM Tickets, een ticket provider.
 3. De betaling kan op de verschillende manieren gedaan worden, zoals iDeal, Visa, Mastercard e.d.
 4. Wanneer betaling ontvangen is, is de overeenkomst definitief en kan niet meer geannuleerd worden, tenzij anders wordt afgesproken.
 5. Tickets worden, na ontvangst van betaling, direct per mail verstuurd. Het kan enige tijd duren voordat ticket in de mailbox terechtkomt.
 6. 402 is niet aansprakelijk voor tickets die niet via het officiële verkoopkanaal zijn gekocht.
 7. In geval van annulering en/of verplaatsing van het evenement, zal klant de betaalde entreegelden terugbetaald krijgen, onder aftrek van de bankkosten en met uitsluiting van annulering of verplaatsing door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terreurdreiging, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, pandemie, epidemie of epidemie achtige omstandigheden, overstroming en extreme weersomstandigheden, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van 402 verlangd kan worden. 
 8. 402 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden in de ticketshop van het evenement, georganiseerd door 402, noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de klant, niet geheel worden afgewikkeld door 402 en waarbij een derde - bijvoorbeeld de kassa bij een locatie - al dan niet rechtstreeks betrokken is. 402 kan toegang weigeren voor personen die hun ticket op deze manier hebben verkregen.
 9. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.

 

Klachten kunnen worden ingediend:
Serviceafdeling 402 Automotive.com
Gors 11
4741 TA Hoeven
info@402automotive.com

 

UPDATE 22 JANUARI 2021 N.A.V. CORONA PANDEMIE:

TICKET POLICY UITGESTELDE EVENTS
Bij het verplaatsen of mogelijkerwijs annuleren van de betreffende events is sprake van overmacht (verbod door overheid en/of een pandemie). Volgens onze ticketvoorwaarden hoeven we niemand te restitueren. Toch bieden we altijd een complete compensatie aan, zodat niemand zijn geld kwijt is. We regelen, dat de gekochte tickets (naast entreetickets ook deelnametickets van programmaonderdelen) op de nieuwe data gebruikt kunnen worden.
Ben je op de nieuwe datum verhinderd, dan regelen we zelfs dat jouw tickets geldig zijn op een evenement uit de kalender  (www.402automotive.com) naar keuze. Je gekochte tickets zijn 24 maanden geldig, vanaf de datum van aankoop. Dit is conform de richtlijnen op www.bewaarjeticket.nl. Een initiatief van de evenementenbranche, de ACM en het ministerie van Economische Zaken. 
Conform de restitutie richtlijnen op Bewaarjeticket.nl zullen naast het tegoed voor de nieuwe editie of een andere evenement, wel tot restitutie overgaan worden in geval u niet kunt op de nieuwe datum van het evenement. Of als een nieuwe editie weer is uitgesteld. Deze restitutie vindt plaats maximaal 3 maanden na de nieuwe datum.

VOOR 402 CARD HOUDERS
Voor autofans die een 402 Card hebben aangeschaft (€49,- voor 12 maanden) regelen we dat de einddatum opschuift, gelijk met het aantal maanden dat je mist. We hopen hiermee ook iedereen op een correcte manier tegemoet te komen.

FOLLOW US:

We use cookies for website analysis and marketing. By visiting and using our website you accept these cookies.
ACCEPT